Αρχική            Προδιαβήτης
 

 
Η γλυκόζη πλάσματος είναι μια συνεχής μεταβλητή, τα δε διαχωριστικά όρια για τον ορισμό των παθολογικών τιμών γλυκόζης καθορίζονται με βάση επιδημιολογικά δεδομένα και κλινικές παρατηρήσεις. Μεταξύ των τιμών της γλυκόζης που οριοθετούν τη φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη (Normal Glucose Tolerance - NGT) και το ΣΔ, παραμένει μια περιοχή τιμών γλυκόζης που χαρακτηρίζει ενδιάμεσες καταστάσεις, που συχνά ονομάζονται "Προδιαβήτης", οι οποίες δεν θεωρούνται μεν «νόσος», συνδυάζονται όμως με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης προς ΣΔ, πιθανόν δε και εμφάνισης καρδιοαγγειακών βλαβών (πίνακας).
 
Πίνακας. Κριτήρια για τη διάγνωση του ΣΔ και των άλλων διαταραχών του μεταβολισμού των υδατανθράκων.
Σακχαρώδης Διαβήτης:
Γλυκόζη Νηστείας
ή/και                             
Γλυκόζη 2 ωρών OGTT
≥126 mg/dl
 
≥200 mg/dl
Διαταραγμένη Γλυκόζη
Νηστείας (IFG):
Γλυκόζη Νηστείας
και
Γλυκόζη 2 ωρών OGTT
100-125 mg/dl
                        <140 mg/dl
Διαταραγμένη Ανοχή στη Γλυκόζη (IGT):
Γλυκόζη Νηστείας
και
Γλυκόζη 2 ωρών OGTT
<126 mg/dl
                        140-199 mg/dl
 
 
Με βάση την τιμή γλυκόζης νηστείας προσδιορίζεται η ενδιάμεση κατά-
σταση της Διαταραγμένης Γλυκόζης Νηστείας (Impaired Fasting Glucose
- IFG).
• Με βάση την τιμή γλυκόζης δύο ωρών κατά την OGTT, προσδιορίζεται η
ενδιάμεση κατάσταση της Διαταραγμένης Ανοχής στη Γλυκόζη (Impaired
Glucose Tolerance - IGT).
• Οι δύο αυτές κατηγορίες (IFG και IGT) χαρακτηρίζονται, ως Προδιαβήτης ή ως Διαταραγμένη Ομοιοστασία της Γλυκόζης και μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο.
 
 
 
Θεραπευτική Αντιμετώπιση
 
 
 
 
 
 
 
Yo